داستان سکس با زنم

داستان سکس با زنم

داستان سکس با زنم
داستان سکس با زنم

اسم من میلاد 27 سال دارم وهمسرم مینا20 سال سن دارد که اندامی پر وهیکلی مرد پسند داشت .سینه هایی باسایز 65 وقدی 170ووزن 60 کیلو بود همسرم خیلی سکسی بود و همیشه سعی میکرد که وقتی باهم سکس داشته باشیم تکراری نباشد تااینکه یک روز شب جمعه بود ومن هوس کرده بودم که مینا را بکنم به او پیشنهاد دادم اون هم قبول کرد ورفت تاخودشو برای سکس آماده کنه بعد از نیم ساعت مینا با یک لباس سکسی عجیب که پولش از من کش رفته بود پیش من اومد یک بلوز صورتی رنگ کوتاه بالای ناف و یک دامن صورتی خیلی کوتاه که تا خم میشد تمام کس وکونش معلوم بود اومد وبغل من نشست وگفت امشب میخوام پاره پورم کنی در همین حال بودکه من شروع به مالیدن رونهاش کردم داشتم ازحشر میمردم وکیرم از داخل شلوار یک دفه منفجر شد مینابادیدن کیرم از پشت شلوار بادست شروع به مالیدن کیرم کرد وگفت بده کیرتو بخورم اون شب مینا خیلی خوشکل ومامانی شده بود توهوس خودم بودم وبه مینا فکر میکردم که اگه مینایک فیلم سکسی بازی کنه ومن نگاهش کنم چه حالی میده توحشر خودم بودم ومیدونستم نه مینا راضی میشه ونه این فکر شدنی زود بلند شدم ولختش کردم وکیرم را تا ته فرستادم تو کسش تااینکه بعداز نیم ساعت آبم اومد واونوروری صورتش خالی کردم خسته روی تخت دراز کشیدم ولی مینا اخمو ازکنار من بلند شد وقتی پرسیدم چی شده جوابی نداد وبه حموم رفت که صورتش را بشوره منتظر ماندم تااینکه دوباره برگشت گفتم جرا جواب منو نمیدی گفت تواصلا به فکر من نیستی حشر خودتو خالی می کنی ومن توکف می مونم آخه اینم شد سکس من کردن زیادمیخوام تا منمآبم خالی بشه.کمی به فکر رفتم بعد به میناگفتم من میخوام به زنم کمک کنم ولی اگه مخالفت نکنه مینا گفت چی فکری بهسرت زد گفتم اره بهشرطی که دعوام نکنی گفت چیه گفتم نظرت درمورد اینکه بعد ازمن کسی دیگه باتو حال کنه چیه؟مینا ساکت موند وبعد گفت آخه مگه میشه همچین چیزی که یکی دیگه بیاد بامن حال کنه حتی اگه بشه توقبول نمیکنی من گفتم توچی قبول میکنی اونم گفت اگه بتونه منو ارضا کنه وتوهم قبول کنی من حرفی ندارمگفتم پس تا اینج مشکل حله مینا با خوشحالی اومد بغلم کرد ویک لب طولانی ازمن گرفت وگفت آخجون یک کیر دیگه خیلی دوستت دارم میلاد گفتم منم دوستت دارم ولی کی باشه که بعدازمن توروبکنه وکس وکونتو پاره کنه داشتیم باهم صحبت میکردیم که به یاد یکی از همکارانم افتادم که خیلی هیکلی وکیر بزرگی داشت بامینا راجب دوستم که اسمش صالح بود صحبت کردم واون هم قبول کرد روز بعد که سرکار رفتم به صالح سلام کردم وگفم امشب را میتونی بیای خونمون ماهواره را روی اروپا تنظیم کنی اون هم چیزی نگفت وقبول کرد چون او واقعا استاد تنظیم دیش بود وتو کارش حرف نداشت رءاس ساعت 10 شب بااو قراگذاشتم وقتی برگشتم خونه به مینا گفتم که صالح قبول کرد بیاد اون هم از خوشالی داشت پرپر میزد گفتم صبر کن اون برای تنظیم ماهواره میاد ولی توباید دخلشو دربیاری گفت باشه خودم واسه خودم میسازمش شب که شد ساعت نه مینارفت حموم وتمام بدنشو کرم موبر زد وبعداز چند دقیقه خودش راب اب گرم شست ولخت از حمام اومد بیرون وقتی دیدمش باورم نشد انگار یک ادمیزاد که با پنیر درستش کرده باشن خودشو باحوله خشک کرد ویک کرم نرم کننده به تمام بدنش به خصوص سینهای اناریش زد تا نرم نرم بشن کیرم داشت منفجر میشد وبه خودم میگفتم حیف نیست که این خوشکل خانوم را اول یک مرد سیاه بکنه بعد من توهمین فکربودم ومیناگفت خوشکل شدم گفتم آره خوشکل شدی ولی برو زود لباس بپوش که دیگه وقت نیست الانه که مهمونمون پیداش بشه مینا هم بدو بدو رفت ویک سوتین مشکی تور پوشید ویک شورت مشکی درو قرمز که ازطرف سوراخ کسش پاره بود البته قدیمی نبود بلکه مدلش اینجوری بود تا وقتی که زن بپوشه بای کردنش لازم نیشت شورتشو بکنه خلاصه یک تاپ گردنی سبز ویک دامن کوتا پوشید در همین وقت صدای زنگ در را شنیدم رفتم در را بازکردم صالح بود تعرف کردم اومد داخل رفتیم داخل پزیرایی نشستیم صالح گفت بریم شروکنیم ماهواره را درست کنیم گفتم باشه ولی ما هنوز چیزی برای پزیرایی به شما تقدیم نکردیم این جوری که نمیشه بع مینارا صدا کردم وگفتم میناجان میوه بیار از آقا صالح پزیرای کن تا من ماهواره رو ببرم بالا بعد از چند لحظه مینا باهمن تیپ یه تاپ ویک دامن کوتا باسبد میوه به پیش ما اومد صالح بادیدن میناسرش راانداخت پایین وسلام کرد میناباکلی ناز جواب سلام راداد وروبروی صالح ایستاد وخم شد طوری که تمام سینه هاش معلوم بود وگفت بفرما میوه آقاصالح دیدیمئتکونی نخوردکه مبادا من از کاری که مینا انجام داده ناراحت باشم بهش گفتم سرتو بگیر بالا خجالت نکش ماباهم این حرفا رانداریم سرش کرد بالا وگفت نه خواهش میکنم وچشماش طرف سینه ها مینا کرد ومیوه را باترس ولرز ورداشت مات ومبهوت منا شده بود به کیرش نگاه کردم بادکرده بود وبزرگیش ازپشت شلوارمعلوم بودمن بلند شدم وماهواره رابردم بالا وصالح ومینا تنها تو پزیرایی ماندن بعد اومدم پایین وبهصالح گفتم که ماهواره آماده است اگه لطف کنی یه دستی روش بکشی صالح هم که دوست نداشت دل ازنگاه کردن به مینا بکنه بلندشد واینجاست که دیگه کیرش خیلی تابلو بود رفتیم بالا بعد از ده دقیقه ماهواره درست شد اومدیم پایین صالح که خیلی زوق داشت دوباره مینارالخت ببینه تند تند رفت پایین وگفت میرم تا کانالهاش رادرست کنم رفتیم پایین میناروی مبل نشسته بود .از صورتش معلوم بود که کس وکونش برای کردن لهله میزد ماهواره راپایین اوردیم وبه تلویزیون 42 ال سی دی وصل کردیم به صالح گفتم که اول کانالهای سکسی را به ما نشون بده گفت که همسرتون اینجاست نمیشه گفتم مشکلی نیست زنم فیلم سکسی زیاد دوست داره صالح تعجب کرد وشروع به گشتن دنبال برنامه های سوپر کرد که اولین برنامه مولتی ویجن بود که یک مرد سیاه پوست ویک زن سفید بکن بکن راه انداخته بودن مینا گفت همین خوبه صالح به م خیره شد وگفت جریان چیه امشب مینافیلم سوپر نگاه میکنه مینا گفت خیلی خوشم میاد فیلم سوپر نگاه کنم ودر همون وقت هم یکی مثل شما باشه که منو بکنه صالح باتعجب گفت چی؟من گفتم ارهآقاصالح من از عهده زنم برنمیام گفتم شما بااون کیر بزرگت مینا رو حسابی بکنی اونم جلوی من صالح با شنیدن این حرفا خیلی راحتتر شد وتونست باتمام پرویی بگه باشه اگه شما نمی تونید من مینا خانم میکنم طوری که تا آخرعمر یادش نره در همین حرفا بود که مینااز جاش بلند شد وبه طرف صالح اومد وصالح روبغل کرد وشروع کردن به لب گرفتن از همدیگه من که می دیدم صالح بااون کف دستهایی بزرگش باسن مینا راگفته وشروع به مالیدن کرد کیرم شق شد وزیپ شلوارم راباز کردم وکیرم را دراوردم وشروع به جق زدن کردم میناروی زانو نشست وزیپ شلوار صاح را باز کرد وشورتش را کشید پایین کیر صالح که سیاه 32 سانتی داشت افتاد بیرون مینا هم بلا فاصله اونو گرفت وکله بزرگش را کرد توی دهن خودش وشروع به خوردن کرد خیلی حشری شده بودم طوری که دوست داشتم صالح اول منو بکنه بعد زنمو صالح بادستش موهای مینارا ازپشت کرفت وشروع به تلمبه زدن داخل دهن مینا کرد طوری که نمی زاشت تنفس کنه و بع مینارا بلند کرد وروی مبل 3نفره انداختش وشروع به خوردن کسش کرد مینادیگه صدای اه واوهش درومد اینقدر کسشو خورد که یس خیس شده بود من هم نشسته بودم وباکیرم ور میرفتم مینا هی تکرار میکرد بسه دیگه منو بکن کیرتو بکن توی کسم دیگه تاقت ندارم بکن منو پارم کن صالح بلند شد وسر کیرش را باتف نرم کرد وسر کیرش را دم سوراخ کس مینا گزاشت ویواش یواش کرد داخل خیلی حال میداد ببینی زنت زیر یه مرد دیگه است بارفتن کیر صالح توی کس میناجیقی کشیدوگفت بکن صالح یواش یواش شروع بهتلمبه زدن تو کس منا کرد وبع از چنددقیقه مینا با کرم سوراخ کونش را نرم کرد واز من خواست که من اونو اکون بکنم من هم که از خدام بود لباسام راکندم وکیرم راتوی کونش فورکردم من ازکون وصالح ازکس تااینکه حس کردم که داره آبم میاد کیرم رادرآوردم وآبم را روی کون میناخالی کردم وبعدصالح بلند شد وکیرش راداخ کون میناکرد که این دفعه برای مینا کمی درد داشت ولی بازهم عادت کرد مینا که داشت برای صالح عقب جلو میکرد صدای اهواوه صالح بلند شد که فهمیدم داره آبش میاد مینازود کیرصالح رادارورد وبادست شروع کرد به جق زدن برای صالح واون هم آبش رخت روی سینه مینا ولی آبش خیلی زیاد بو به طوری که تمام بدن مینا با اب صالح خیس شده بود بعداز اینکه کار کردن مینا تموم شداز منا تشکر کرد وتابه حال هشت باره که صالح میاد خونه و مینای منو میکنه حالا هم صالح به مینا پیشنهاد داده که دوستش هم مثل صالح کیر کلفتی داره وقراره که هردوتا بیان کس.کون مینا رو بکنن.

66 دیدگاه برای “داستان سکس با زنم”

 1. نظرت چیه منم بیام هم خودتو هم زنتو باهم بکنم اگه خواستی زنتو یه جوری جر بدم که عاشق سکس بامن بشه ایمیل بده اگه خواستی کس فامیلاتو هم جرمیدم

 2. خاک تو سره بی غیرتت احمق بیار ماهم زنتو بکنیم لاشی ان مردی ک عشقشو بده رفیقش بکنه مرد نیست ی کونی بتمام هست کونی

 3. اخر نفهمیدم اسم زنت مناست یا مینا
  کونی مغزت پریودی شدهدبس ک زنتو جلو خذت کردنو توام جق زدی مخت ب گا رفته اسکل

 4. این تخیلاتت رو خوبه چند سال دیگه که بزرگ شدی زن گرفتی؛واسه اون تعریف کنی
  الان اگه راه داره من بیام مادرتو بگااااااااام
  جووووووووووون خودت بذار با ننه و آجیت سکس 3 نفره ترتیب بدیم
  تا ببینی چطوری دو تاشونو جر میدم….همه که مثل تو بی خایه نیستن

 5. من و همسرم ١١ ساله ازدواج كرديم بعد از جند سال بلخره سكس ٣ نفره را امتحان كرديم خيلي خوب بود ولي زنم بعد از جند روز بشيمون شده

  1. میم جان باهاش صحبت کن کخ ناراحت نباشه اگه خواستی رو تلگرام پیام بده تا من باهاش بحرفم , من پیش زوج اصفهانی رفتم خیلی راضی بودن maas95@

 6. خوب نوشتی . یکم شاید در ارائه تخیل زیاد روی کردی .
  این برای همه : دوستای من ، کارگردان توی فیلم صحنه قتل یا جنایت میسازه . ولی قاتل یا جانی نیست همه هم میگن به به . فیلم رو ببین حال کردی حلالت باشه نکردی بازم حلالت باشه برو یه فیلم دیگه ببین . به خوار مادر کارگردان چیکار داری ؟

  1. عزیزم برای سکس با زنت هم هستم و هم اینکه اگر ببینم بچه درستی هستی میتونیم عشق و حالی بیشتر از این و تجربه کنیم . منم متاهل هستم بچه سعادت آباد تهرانم

  2. من
   هستم خاستی هدیه هم تقدیم میکنم 09107482453 خاموش بودم ی اس بده خودم رومانتیک میکنمش عشقتو درضمن ادم با فرهنگ و قابل اعتمادی هستم از تهران

 7. یعنی خاک دو عالم سرت،امثال بی تخم مثل تو حق زندگی ندارن ،فکر کنم نسل شما یا تخم ندارن یا پلاستیکی ء،بی غیرت و اشغال

 8. من به بی غیرتی وزنت تعجب میکنم خیلی کثافت هستین پسرمعایه یعنی یزیدبهترازشمابودکثافتااگه تونتونی ارضاشکنی بایدبه همه آدموعالم بده حیف زنازاده هابروخودتوبکش اگه آدم زنشوبفروشه کثافت ترین مرددنیاست احمق بیشور

 9. من هم سکس چهار نفره رو تجربه کردم خیلی حال می دم اگه کسی هست با کیر کلفت بیاد منو بکنه خیلی حشرم بالا ست مرسی ….راستی من دوسال ایدز دارم کی حاضر منو بکنه

  1. من بکن خوب و خوشگلی هستم دوست داشتی بگو باهم عشقتو بکنیم و حال کردی تا هر وقت ک خودت بخای دوست بشم با خودت و همسر گلت09107482453

 10. هرچی کیره تو دهنت مرتیکه بی غیرت من به جای تو از خجالت اب شدم اخه میتونی تحمل کنی
  یکی جلو چشت زنتو بکنه؟ اصن لیاقت فحش دادن هم نداری

 11. تو عجب خار كسه اي هستي
  حتما مادرتو اينجوري گاييدن كه تو متولد شدي

  كس كش تو بچه دار بشي خيلي خار كسه بايد باشي

  هستي ديگه ادم زنشو پاره تنشو ميده كسه ديگه دست بزنه؟

  من دوست دخترمو يه پسر نگاه كنه ميگيرم ميكنمش تو زنتو و وو اي كيره همه ما تو كسه زنت و دهن خودت

 12. واقعا مات موندم از این داستان،ملت ما تا کجا میخواد پیش بره؟!!!بی غیرتی تا چه حد؟!!!واقعا متاسفم برای این ادمای بی غیرت و بی ریشه،اگه دروغم باشه اصلا فکرش نباید به ذهن ی ایرانی خطور کنه،واقعا ما میخوایم تا کجا پیش بریم؟!!!

  1. سلام عزیزم با من تماس بگیر و خبر بده اگه دوست داشتی باهم بیشتر گفتگو میکنیم اگه مشکلی واقعا نباشه من دوست دارم باهم حال کنیم . منم متاهلم و دوست دارم با تو آشنا بشم . منتظر خبرت هستم

  2. اونایی که فحش و بدو بیراه میگن واقعا آدمای بی فرهنگی هستن بخدا ، بزار برن ببین خواهراشون کجاها کس که نمیدن ، هر کسی یه چیزی دوست داره منم یه بار سکس سه نفری تجربه کردم و دوستم هم با زنم خیلی دوست صمیمی شده و خیلی هم راحتن که حتی جلوی چشم باهم میکنن و منم کاری به کارشون ندارم

  3. خوب من هستم زنتوبکنم قدبلندولاغروسبزه تیره هستم40ساله ولی ظاهرم مثل25ساله هاس.کیرم کلفته.توایمیلم یادداشت بذاربیام بکنمش

  1. اخه کسکشا شما زنای خودتونو جمع کنید نرن به صد نفر بدن زنش دوست داره به تو چه مگه زنه توروداده گاییدن اگه تو هم نمیخاری تو این سایت چه گوهی میخوری .سیکتیر بیرون

 13. شماها که فوش میدید و از این داستانها و آدمها بدتون میاد پس چرا تا آخرش رو میخونی ببین سره خودت رو کلاه نمیتونی بزاری تک تک شما که فوش دادین کونتون میخواره واسه یه همچین موضوعی پس گوه مفت نخورین و فوش ندین
  درمورد داستانت خیلی مسخره و یخ و ماست تعریفش کردی من میبودم داستان رو تا اونجا که خودمم با زنم زیره کیره صالح و دوستاش جرخوردیم پیش میبردم دقت کن موفق باشی

  1. مرد راضي زن راضي كس ننجون ناراضي،حالم از مادر جنده هاي بازيگر بهم ميخره ك ميان تو اين سايتها داستان رو ميخونم و جلقشونو ميزنن و وقتي كيرشون خابيد مسلمون و با عفاف ميشن كس خار مادر گرامتونو گاييدم ك مثل سران حوكمتمون جانماز اب ميكشيد و ميلياردي دزدي ميكنيد و همه جور گوه ميخوريد،اثلا اگه خيلي كارتون دروست تو اينجور سايتا چ كوني ميديد حروم زتده ها!!!

 14. این زن جندها که فوحش میدن زنای خودشون یواشکی میرن میدن اگر نه خودشون تواین سایتا نمیچرخیدن باید برن دنبال زناشون تا متوجه بشن

 15. و اما در مورد این داستان . نه که نباشه . من سال 70 اولین بار تو سعادت آباد متوجه شدم که کسانی سکس ضربدری میکنن یا علاقه به گاییده شدن زنشون جلو چشماشون دارن .
  این هم یک نوع مریضیه شهوانیه . شهوت انسان هم مریض میشه . اگه آدم مقیدی باشی بعد از تن دادن به همچین کاری عذاب وجدان نابودت میکنه . ولی اگه دلو بزنی به دریا دیگه هم برات عادی میشه و هم ازش لذت میبری .
  در مورد زن ها باید یگم کم توشون پیش میاد غیرت داشته باشن . بیشتر حسادت دارن تا غیرت . غیرت مختص مردهاست .
  ولیکن به نظر من فیلم های پورنو که بین جوان ها دست به دست میچرخه یا خوندن خاطرات و داستان های سکسی کم کم و به ندرت این موضوع رو به موضوعی ساده و لذت بخش تبدیل میکنه و قبح اونو میریزه .
  موضوع اصلی اینه که یه نفر که این کارو میکنه به جای اینکه بهش فوحش و ناسزا بگید باید موشکافی روانی بشه . شاید اگه مشاوره ی درستی بشه این فکر رو به کلی فراموش کنه و از سکس نرمال لذت ببره . ولی خوب متاسفانه تو کشور ما همه چیز احساساتی برخورد میشه .
  من دوست دارم تا با یکی از کسانی که واقعا تجربه ی این کارو داره صحبت کنم . دلم میخواد موشکافانه به این مساله بپردازم . دلم میخواد اگر من اشتبباه فکر میکنم اون کمکم کنه اصلاحش کنم یا اگر اون اشتباه فکر میکنه حداقل برای چند لحظه به نظرات من فکر کنه .
  ولی خوب متاسفانه تا بحال موفق نشدم .

 16. دهن همتون سرویس داستانه رو چند بار تا میخونید و حفظ میکنید اونوقت مثلا غیرتی میشید و فحش میدید واقعا که شما اگر دوست نداشته باشید که سکس ضربدری نمیخونید

 17. عالیه منو خانمم دوس داریم اگر اقای خوشتیپ تحصیلکرده اهل سفر بالای 35 سال باشه برا دوستی با ما ایمیل بده alidr87@yahoo

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *