زن مطلّقه با قیافه سکسی‌

من مرتضی هستم یه نوه عمو دارم به اسم مهناز که مطلقه است وشنیدم هرز میتابه اهل سکسه اما از آماری که ازش گرفتم خیلی پولکیه.
این مهناز خانم قدش حدود ۱۷۰ زیاد قشنگ نیست اما با چند تا عملی که انجام داده قیافش سکسی شده اما نقطه عطفش کون گنده وخوش تراششه که اونم شنیدم عمل کرده.
این جنده خانم یه دختر داره که واسه کلاس اول میخواست ثبت نامش کنه تو یه مدرسه که که تو محدوده خونه خودشون نبود و از اونجا که من تو اون ناحیه پارتی داشتم کارشو باکلی ماجرا حل کردم.
چند روز بعد زنگ زد جهت تشکر واینکه از خجالتم در بیاد ومیدونست باید چه جوری باید تشکر کنه ومخلص کلام قرار گذاشتم که وسط هفته یه روز صبح ببرمش تو باغ یه دوستام.
کلی تدارک خورد وخوراک وجشن وبزم دیدم ورفتم دنبالش سوار ماشینش کردم وبردمش تو باغ.
بهم گفت تا تو تدارک غذا ومشروب را ببینی من هم خودمو آماده کنم.

زن مطلّقه با قیافه سکسی‌
زن مطلّقه با قیافه سکسی‌

من مشغول آماده کردن کباب وسفره شدم که دیدم یه حوری بهشتی با یه ساپورت جورابی مشکی ویه تاپ سفید که سینه هاش تا نصفه پیدا بود ویه شورت سفید نازک ویه آرایش جیغ اومد.
خلاصه خیلی خوشگل شده بود تا اومد وبشینه گفتم بیا روپام بشین.
اومد نشت وکونشو میزون کرد رو کیرم مشروب وکباب را خوردیم وتو حالت مستی دستشو گرفتم بردمش تو اتاق رو تخت.
یه ۱۰دقیقه ای لب وسینه وبمال بمال کردیم که دیگه لختش کردم وکیرمو گذاشتم تو دهنش وشروع کرد به ساک زدن واقعا حرفه ای بود.
گفت به هر کی میدم زیر ۲۰۰۰۰۰نمیگیرم اما این بار مهمون منی فقط دوباره پرو نشی.
من شروع کردن به خوردن کسش ومالیدن کونش.
خوابوندمش وکیرو دادم تو کسش وبا تمام قدرت تلمبه زدن خیای زیر کیر حال میداد وهی میگف مرتضی تا تخماتو بکن تو کسم.
یه ۳دقیقه ای تو کسش کردم که بهم گفت میدونم چشت دنبال کونمه بیا بکن توش.من بلند شدم که دیدم خودش وهار دست وپا شد وبا یه دست کونشو باز کرد منم تف مالیدم به کونش وخیلی راحت کردم تو کونش اما خیلی حال با حال کون میداد بهش گفتم به پهلو بخواب وپاهاتو جمع کن تو دلت خوابید منم کردم دوباره تو کونش.
یه کم دردش گرفت گفت یواشتر من از این کون پول در میارم ویه دفعه گوزید.
خندش گرفت منم تند تند میکردم تو کونش.
تا ته ته کیرم تو کونش بود وراحت میخورد.
آبم اومد وهمه را از کونش خورد.
بعد از اون دفعه دو بار دیگه هم کردمش.
انصافا کس وکون خوبی داره مرسی که خوندید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *