سکس با همکلاسی

سکس با همکلاسی

سکس با همکلاسی
سکس با همکلاسی

سلام من اسمم امیره داستان از اونجایی شروع میشه که من اول راهنمایی بودم با یکی از هم کلاسی هام اشنا شده بودم که خیلی حشری بود همیشه هم برای من از مدل های مختلف کردن میگفت همیشه آرزوش بود که منو بکنه ولی من بهش نه میگفتم
سه سال راهنمایی با هم تو یه کلاس بودیم با هم سر کلاس میز اخر گوشه میشستیم و اون همیشه منو میمالوند و منو دست مالی میکرد تو این سه سال من حتی یه بارم بهش ندادم و اونم کون منو ندیده بود ولی من کیر اون رو دیده بودم سرش سرخ بود و پایینش سفید بدون مو . دوران راهنمایی تمام شد و مدرسه هامون عوض شد دیگه باهم ارتباط نداشتیم تا سوم دبیرستان که تو لاین بهم پیام داد کم کم شروع کرد و بحث و باز کرد اینقد باهام صحبت کرد و گفت یه حالی بهت میدم که تو عمرت نکرده باشی که من قبول کردم همو ببینیم باهم تو پارک دم خونمون قرار گذاشتیم و اونجا انقدر اصرار کرد که با هم رفتیم تو دسشویی پارک اون اول کیرشو در اورد هنوزم کیرش همون جوری بود بدون یه تار مو و سفید کیرشو مالید به دستم و منم دیگه خوشم اومده بود یکم براش مالیدم کمر بندم رو باز کرد و شلوارم و کشید پایین برایی اولین بار کونم رو کون منم سفید و بدون مو بود دقیق مثل کون یه دختر ۱۶ .۱۷ ساله از شهوت داشت میمرد کیرشو مالید به کونم ولی چون در دستشویی خراب بود باید با دستش نگه میداشت نتونس کیرشو فرو کنه برا همین بهم گفت براش ساک بزنم اول یکم لیس زدم گرم بود کم کم کیرشو کردم تو دهنم اونم همین جوری انگشتش رو تو دهنش میکرد میمالید به سوراخم خیلی حس خوبی بود یکم بد گفت بسه و بچرخ چرخیدم شروع کرد به لیسیدن و خوردن کونم که رسید به سوراخم بهترین حس دنیا بود داشتم میمردم دوباره براش ساک زدم یه دفه ابش اومد ریخت ته حلقم و غورتش دادم از دسشویی اومدیم بیرون با هم قرار گزاشتیم فردا برم خونشون که حسابی حال کنیم رفتم خونه یکم مو داشت پاهام اونارو زدم هیچ مویی رو بنم نبود سفید پاهام مثل پاهای یه دختر بود سفید نرم و بدون مو صب شد دم ظهر رفتم خونشون تابستون به بهانه استخر رفتن رفتم بیرون رسیدم خونشون مامانش خونه بود درو باز کرد پارسا اومد دم در اسمش پارسا بود باهم رفتیم تو اتاقش درو قفل کرد منو خوابوند روی تختش شروع کرد مالیدن بدنم کم کم لباسام رو در اورد اول جوراب بد تی شرتم رو همین جور که در میاورد لیس میزد بدنم و رفت سراغ شلوارم کم کم در اورد شلوارمو پاهامو دید دهنش باز مونده بودپاهامو لیس زد و به شکم چرخوند منو الان دیگه فقط شرت پام بود ولی اون لباساش تنش بود شروع کرد به ماساژ دادن هراز گاهی هم دستشو لای پام میبرد منم با دستم از رو شلوار براش میمالیدم خیلی حس خوبی بود شروع کرد با دندونش شورتم رو در اوردن بد که در اورد شروع به لیس زدن و مالیدن کونم کرد صدای اه و اوهم در اومده بود بدشسریع لباس خودش رو در اورد لاقر بود نه زیاد هیکلش خوب بود منو چرخوند و کیرشو مالید به صورتم و دهنم یکم لیس زدم کیرشو بد انگشتاشو لیس زد کرد تو کونم یکم کرد تو و اورد بیرون تا باز شه بد گفت براش لیس بزنم تا راحت بره تو نزدیگ دو سه دقیقه براش ساک زدم بدش منو بلند کرد و به حالت سگی نشوند اروم اروم کرد تو و در میاورد که یه دفعه تا ته برد تو منم جیغ زدم و جلوی دهنم رو گرفت خیلی میسوخت داشتم اتیش میگرفتم اروم اروم تلمبه زد کم کم عادی شد دیگه درد نداشت خیلی حال میداد یکم تلمبه زد و در اورد تا براش ساک بزنم به پشت خابید براش زدم پر تف شده بود کیرش بد من رفتم رو کیرش خیلی خوببود من خودم بالا پایین میشدم بد یه یفه پاشد و کیرشو کشید بیرون ابشو ریخت تو صورتم و بدنم خیلی خوب بود همش منو میمالید بد اون روز دیگه با هم سکس نداشتیم ولی الان تصمیم گرفتم یه بار دیگه تجربش کنم .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *