سکس مهتاب با دوست پسرش

سکس مهتاب با دوست پسرش
سکس مهتاب با دوست پسرش

۵.۶ ماه از دوستیمون میگذشت تو این مدت رابطمون محدود شده بود به کافی شاپ و گاهی دور زدن با موتور تو خیابونا جفتمون یه چیزی بیشتر ازین میخواستیم
۳.۴ روز از سال نو گذشته بود خونوادش رفته بودن مسافرت وقتی وارد خونشون شدم یه حال بزرگ بود که پله می خورد و اتاق خوابا بالا بود
نشستیم رو مبل
شالم رو که در آوردم موهام بهم ریخته بود بازشون کردم که دوباره ببندم نذاشت موهای بلندی داشتم و فر حالت دار یه لباس آستین کوتاه بادمجوونی پوشیده بودم که چسبیده بود به تنم پوستم سفیده و قد متوسطی دارم سایز سینه هام ۷۵ و یه گودی کمر که باسنم رو برجسته نشون می داد همینا باعث شد که بیشتر ترغیب بشه به سکس
من سرم رو گذاشته بودم رو شونه هاش و هیچی نمیگفتم اونم انگشتاش رو لابه لای موهام میچرخوند که گفت
دوست داری سکسمون چجوری باشه ؟!
خجالت کشیدم ازین حرفش و گفتم نمیدونم قلبم تند تند میزد نمیدونستم چی در انتظارمونه که سرم رو از رو شونه هاش بلند کرد زل زد تو چشام و گفت ولی من میدونم یه سکسی که هر ۲ تامون لذت ببریم
لباش رو نزدیک لبام کرد خودش رو چسبوند به بدنم و دستاش رو برد لای موهام و شروع کرد لبهام رو خوردن خیلی آروم این کارو میکرد حس خوبی داشت اما تپش قلبم بیشتر شده بود منم شروع کردم لباشو مکیدن و کمرش رو محکم با دستام گرفتم دیگه تو حال خودمون نبودیم حس بی نهایت خوبی بود زبونش رو داخل دهنم میچرخوند و گاهی لبام رو یه گاز کوچولو میگرفت از شدت لذت به نفس نفس افتاده بودم
که یهو بغلم کرد و از پله ها رفت بالا و آروم گذاشتم رو تخت
دکمه های پیرهنشو باز کرد و لباسش رو در آورد و بلافاصله شلوارش رو کیرش هنوز شق نشده بود و کوچولو به نظر میرسید فهمید که دارم نگاه میکنم گفت نگران نباش بیدار میشه و خندید
کنارم خوابید شروع کرد به خوردن لبام و با دستش بدنم رو لمس میکرد دستش رو از ریز لباسم برد داخل و سینه ام رو گرفت یکم مالید حالتش رو تغییر داد و دراز کشید روم لباسم رو آورم کشید بالا همراهیش کردم که راحت از تنم در بیاد چشمش که به سینه هام افتاد گفت اووووووف منفجر شدن این زیر دستش رو برد پشت و سوتینم رو باز کرد یه شورت و سوتین مشکی تنم کرده بودم و چون پوستم سفید بود کاملا سکسی شده بودم
سینه هام تقریبا سفت هستن و نوکشون برجسته و قهوه ای کمرنگ دوباره گفت جووووون چه خوش فرمن سینه هام رو با دستاش گرفت و فشار می داد و خوابیده بود روم دوباره شروع کرد به خوردن لبام اونقدر لبامو خورد و زبونش رو تو دهنم چرخوند که دیگه لبام داشت کنده می شد رفت سمت لاله ی گوشم و شروع کرد به مکیدنشون و اومد پایینتر گردنمو لیس میزد کم کم رفت پایین تر رسید به سینه هام با زبونش وسط سینه هام رو لیس زد گرفتشون تو دستش و شروع کرد به خوردنشون نمیدونید چه لذتی داشت
وقتی زبونش رو میزد به نوک سینه هام و وقتی میمکیدشون وقتی گرمای لبهاش میخورد به نوک سینه هام صدای نفسهام اتاق رو پر کرده بود و کم کم داشتم بزرگ شدن کیرش رو حس میکرد که میخورد به کسم چون کیرش رو رو کسم حرکت می داد سینه هام از شدت مکیدناش سفت سفت شده بودن و گاهی هم نوکشون رو که شق شده بود گاز میگرفت و منم با دستام پشتش رو می مالیدم دیگه احساس کرده بود که نفس هام داره شدتش بیشتر میشه شروع کرد به لیس زدن شکمم همه جای بدنمو لیس زد و خیس کرد رفت پایین تر زیپ شلوارمو باز کرد و از پام در آورد کسم تپلِ و مواشو زده بودم دست کشید رو شورتم یکم خیس بود پاهامو از هم باز کرد و تو همون حالت خوابید روم کیرش رو از رو شورت می مالید به کسم و همزمان لبام رو میخورد که در گوشم گفت خوبه عشقم لذت می بری منکه به نفس نفس افتاده بودم گفتم آره خیلییییییی
بدنماون داغ شده بود دوباره در گوشم گفت یکم ساک میزنی کیرم بزرگتر بشه اولش گفتم نه حالم بد میشه یه وقت که گفت نترس تمیزه فقط یکم یه مکث کوتاه کردم و گفتم باشه فقط یکم دراز کشید رو تخت و گفت شورتمو خودت در بیار رفتم سمت شورتش کشیدمش پایین کیرش مث فنر زد بیرون یه کیر کلفت ولی خیلی بزرگ نبود شاید ۱۶.۱۷ سانت اما کلفت بود با تخمای گرد و بزرگ بلد نبودم چجوری ساک بزنم گفت مثل بستنی ولی دندونات نخوره

سکس مهتاب با دوست پسرش
سکس مهتاب با دوست پسرش

کیرش رو گرفتم تو دستم چشمامو بستم و کردم تو دهنم یکم با زبونم به سرش ضربه زدم خیسش کردم که خودش کیرش رو تو دهنم تکون داد خلاصه هر جور بود ناشیانه واسش ساک زدم که گفت بسه حشری شده بود بدنش داغ داغ بود منو خوابوند رو تخت یه بالشت کوچیک گذاشت زیر کمرم که کسم بیشتر تو دید باشه شورتمو در آورد چشمش به کسم که افتاد گفت اوووووووففففف بخورمش یکم پاهامو باز کرد سرشو برد سمت کسم و شروع کرد به لیس زدن روی کسم رو کامل خیس کرد و بعد با دستاش کسم رو باز کرد با انگشتش دنبال چوچولم گشت پیداش که کرد یکم با انگشتش مالیدش و بعد شروع کرد به خوردن چوچولم
منم صدام در اومده بود مدام آه و اوه می کردم و میگفتم اوووم اووووم آهههه آههههه
لذت خیلی خوبی داشت و انقدر این کار رو ادامه داد تا گفتم بسه بکن توش مردم دلم میخواست کیرش رو توی کسم احساس کنم من دختر بودم اما خب انقد تو اوج لذت بودم که برام اهمیتی نداشت
خودشم حشری شده بود و اصلا متوجه این موضوع نبود کسم کاملا خیس شده بود سر کیرش رو یکم به داخل کسم مالید تا خیس بشه یکم سر کیرش رو به سوراخ کسم فشار داد یه تف انداخت رو سر کیرش و برد داخل کسم خوابید روم جوری که نمیتونستم تکون بخورم با دستاش دستامو گرفت و پاهش رو جوری قفل کرده بود که نمیتونستم پاهام رو تکون بدم گفت دردت میگیره اما خب تحمل کن بعدش لذت داره دوباره شروع کرد به خوردن لبام و آروم کیرش رو تو کسم تکون داد درد عجیبی تمام استخونم رو گرفته بود نمیتونستم تکون بخورم دوباره کیرش رو تو کسم حرکت داد اینبار درد بیشتری بهم وارد شد جوری که هر چی زور داشت به کیرش زد و قشنگ احساس کردم که تمام کیرش تو کسمه جوری که تخماش به کسم میخورد یکم کیرش رو عقب جلو کرد و بعد از تو کسم درش آوردخونی شده بود با دسمال باکش کرد من احساس سوزش داشتم تو اتاقش دستشویی بود بلندم کرد و رفتیم دستشویی کسم رو با آب ولرم شست نشستم رو تخت هنوز باورم نمیشد که چیکار کردیم که گفت بهش فکر نکن حداقل الان بغلش کردم بغلم کرد گفت بذار لذت ببریم من هیچوقت ولت نمیکنم پای کاری که کردم وا میستم تو دیگه خانوممی و بعد لبامو بوسید و دراز کشید روم
دستش رو برد سمت کسم و انگشتش رو آروم کرد توش یکم انگشتش رو داخل کسم حرکت داد تا جا باز کنه خب کسم تنگ بود و کیرش کلفت
یکم که انگشتش رو تو کسم عقب جلو کرد سر کیرش رو برد جلو سوراخ کسم آروم کرد توش دوباره خوابید روم شروع کرد لاله ی گوشم رو خوردن و کیرش رو داخل کسم حرکت می داد
بی نهایت لذت بخش و داغ بود کیرش که تو کسم عقب جلو میشد تخماش که به کسم میخورد توصیف نشدنی بود یه ۵ دقیقه ای آروم تلمبه زد تا اینکه حرکاتش تندتر شد و صدای ضربه هاش با صدای ناله های من تو اتاق پیچیده بود و حشری تر می شد همینکه احساس میکرد آبش داره میاد کیرش رو از کسم میکشید بیرون دوباه شروع میکرد به تلمه زدن
پوزیشن رو عوض کرد منو به پهلو یکم بالاتر از خودش خوابوند جوری که سینه هام سمت دهنش بود پای راستمو یکم داد بالا و کیرش رو کرد تو کسم من دردم کمتر شده بود ولی انقد لذتش زیاد بود که درد به چشمم نمیومد دوباره شروع کرد به عقب جلو کردن کیرش تو کسم همینجور که تلمبه میزد سینه هام رو میخورد و با دستش میمالیدشون ضربه هاش که تندتر میشد لذتش بیشتر می شد کیرش میخورد به تهه کسم و برخورد تخماش با کسم دیوونه کننده بود و منم چشام رو بسته بودم و آه و ناله می کردم
ازین پوزشن خسته شد و برای اینکه لذت بیشتری ببریم به پشت خوابید رو تخت منم به پشت خوابیدم روش کیرش رو داخل کسم حرکت داد آروم عقب جلو می کرد و با دستاش سینه هام رو می مالید بعد از چند دقیقه سینه هام رو محکم با دستاش گرفت منو یکم از رو خودش بلند کرد و شروع کرد به تلمبه زدن محکم تلمبه میزد من دیگه دادم در اومده بود و بلندبلند آه اووووم می کردم
دوباره احساس کرد آبش داره میاد که کیرش رو کشید بیرون
منو از رو خودش بلند کرد خوابوندم لب تخت زیر کمرم یه بالشت گذاشت سرپا واستاد و کیرش رو کرد تو کسم به حالت فرقونی پاهام رو با دستاش گرفت کیرش رو تو کسم عقب جلو کرد منم آه و ناله می کردم و با دستم چوچولم رو می مالیدم
من چند بار ارضا شدم خیلی بهم حال داد و لذت بردم همونجوری خوابید روم دوباره لبای همو خوردیم ضربه هاش رو تندتر کرد که من از شدت درد پشتش رو چنگ میزدم میخواست ارضا بشه و شدت ضرباتش خیلی تند شده بود که یهو کیرش رو کشید بیرون و آب کیرش رو رو کسم خالی کرد داغ بود و سفید
بعد با دستمال پاکش کرد و خوابید روم لبامو بوسید صورتمو بوسید و نگاهی به ساعت انداخت ۲ ساعت بود که سکس داشتیم
گفت خیلی لذت برد خیلی حال داد خیلی خوب بود ممنون خانومم دفعه ی بعد سکسمون بهتر میشه و محکم بغلم کرد …

سکس مهتاب با دوست پسرش
سکس مهتاب با دوست پسرش

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *