سکس تو ماشین عسل

سکس تو ماشین عسل
سکس تو ماشین عسل

سلام عسل هستم 25 ساله, 1ساله ازدواج کردم, خیلی حشریم, دوماه پیش تصمیم گرفتیم بریم شمال, عاشق موزیک هستم تو ماشین صداشو زیاد کرده بودم همراهش میخوندمو لوندی میکردم,گاهی هم سمت گردن شوهرم میرفتم,خودمو لوس میکردم,احساس میکردم حالم داره خراب میشه,تو مسافرتا دامن میپوشم راحت تره خودمو میمالوندم به شوهرم,اونم چشماش حشری شده بود دستمو گذاشتم رو شلوارش,یه دستشو از رو فرمون برداشت دستمو بیشتر فشار داد, منم انگار زده بودم بالا,هی لبمو گازمیگرفتم کمربندشو باز کردم زیپ شلوارشو کشید پایین کیرش بزرگ شده بود,اووف تاحالا تو ماشین ساک نزده بوودم سرمو آوردم پایین,کیرشو گذاشتم تو دهنم, واای چه حالی میداد,براش میساکیدم اونم چند لحظه یه بار سرموبه پایین فشار میداد حالم خیلی خراب شده بود,دیگه نمیتونستم گفتم نگه داره,ایستاد,خودشو جمو جور کردکنار جاده خبری نبود,حالمو دید,اومد سمتم گردنمو میخورد,میگفت جووون عشقم کیرمو میخواای?منم میگفتمم آرههه,اووهوم دستشو کرد تو شرتم کوسم خیییس خیس بو,با انگشتش چوچولمو میمالوندمنم ازحشر زیادبه خودم میپیچیدم, با دستم کیرشو نوازش میکردم,اونم یه دستش تو کسممم او یکی رو سینهام بود با دندون نکشو فشار میداد,داشتم دیوونه میشدم,اونم به نفس نفس افتاده بود

سکس تو ماشین عسل
سکس تو ماشین عسل

گفتم میخووام گفت اینجا نمیشه,دوباره تکرار کردم,چون شیشه هامون دودی بودگفتم مخالفت نمیکنه,اونم دید اخ و اوخم بلند شده چیزی نگفت صندلیروبه جلو خوابوندرفت عقب یه مقدار شلوارشو کشید پایین منم دامنمو جم کردم,نشستم رو کیرشششش واییی خیلی خوب بودبالا پایین میکردم حس میکردم آبم ازبقل کیرش داره میاد پایین اونم گردنمو میخوردت,میگفت جووون کست چقد داغههه,ماله خودمههه,اوهوووم,2,3 دقیقه بعد آبم اومد اونم چند لحظه بعد من ارضا شد,آبشو تو کوسم خالی کرد,چون تا حالا تو اون موقعیت نداده بودم خیلی خوب بود,عاشق کیر شوهرمم خیلی خوب از پس من برمیاد.

سکس تو ماشین عسل
سکس تو ماشین عسل